Dla rodziców

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Southampton

Czesne

Aby dokonać płatności, należy zgłosić się do Sekretariatu po indywidualny numer referencyjny.

 • Numer ten musi znaleźć się w informacji o przelewie
 • Numer referencyjny jest nadawany jednorazowo dla każdego opiekuna i jest ważny dla wszystkich dzieci będących pod jego opieką przez cały okres pozostawania w szkole
 • Dodatkowe pytania związane z płatnościami za szkołę, prosimy kierować na adres administracja@polskaszkola-southampton.org.uk

Dane bankowe:

Numer konta bankowego szkoły w Santander Bank:

Fryderyk Chopin Polish School in Southampton
Sort Code: 090129
Account number: 07533943

Kalendarz opłat

Rok szkolny 2021/2022

 

 

Rata za I semestr (płatne do 31 sierpnia)*

Rata za II semestr (płatne do 31 stycznia)

Razem
(za 31 zajęć)

1 dziecko

£154

£135

£289

2 dzieci

£276£240£516

3 dzieci

£366£315£681

* zawiera £10 jednorazowego funduszu szkolnego (za każde dziecko)

Podział roku szkolnego

W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowaliśmy 31 spotkań. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z poniższym kalendarzem.
Opłaty należy wnosić zgodnie z kalendarzem opłat, żeby zagwarantować miejsce w szkole dla dziecka

rozpoczęcie roku
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
koniec roku

Podręczniki

Będą do odbioru na początku września u wychowawców klas (po wcześniejszej wpłacie na konto szkoły odpowiedniej kwoty – tytułem nazwisko i klasa dziecka). Lista podręczników do poszczególnych klas, wraz z cenami, zostanie przesłana mailem. Wkrótce znajdziecie ją również tutaj.

Z poważaniem
Zarząd Szkoły 

Regulamin

 1. Czesne jest pobierane semestralnie i płacone z góry, przelewem na konto szkoły. W tytule przelewu należy podać indywidualny numer referencyjny.
 2. Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wysokości i terminie wyznaczonym w kalendarzu opłat.
 3. Do końca września należy uiścić jednorazową opłatę 10 funtów od ucznia przeznaczoną na fundusz szkolny.
 4. Podręczniki będą w sprzedaży w szkole we wrześniu.
 5. Za zwłokę w opłacie będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £10 na semestr. Nieuregulowanie płatności do 2 tygodni po terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczniów.
 6. W przypadku braku uregulowania wszystkich opłat przed końcem roku szkolnego, dziecko nie otrzyma świadectwa ukończenia klasy. Warunkiem kontynuowania nauki w kolejnym roku jest obowiązkowe opłacenie wszystkich opłat za rok poprzedni.
 7. Zarząd Szkoły będzie rozpatrywał jedynie pisemne prośby o ewentualne przedłużenie terminu płatności. We wniosku należy przedstawić powód opóźnienia opłaty oraz proponowany grafik wpłat z datami.
 8. Wyjazdy do teatru są odpłatne.
 9. Zajęcia dodatkowe organizowane przez Szkołę są darmowe.
 10. W razie zaistnienia dodatkowych kosztów, Szkoła rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia opłat, które będą konsultowane z rodzicami/opiekunami uczniów.
 11. Jeżeli Rodzice zdecydują o rezygnacji z zajęć w trakcie semestru, opłata za czesne nie jest zwracana.

Rodzice odpowiedzialni są za uaktualnianie adresu zamieszkania, adresu mailowego i numeru telefonu. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, Szkoła prosi o podanie 2 numerów kontaktowych.

Każda Rodzina, której dziecko lub dzieci uczęszczają do naszej szkoły, ma obowiązek:

 1. Dokonania opłat za Szkołę w wyznaczonych terminach (patrz Opłaty).
 2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania (godz. 8:55) i odbierania (godz.12:00) dziecka / dzieci.
 3. Zadbania o bezpieczeństwo dziecka / dzieci do czasu pierwszej lekcji w Szkole, która rozpoczyna się o godzinie 9:00.
 4. Zadbania o bezpieczeństwo dzieci na parkingu szkolnym.
 5. Przestrzegania przepisów kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły.
  • Zabrania się parkowania w miejscach przeznaczonych dla inwalidów (za wyjątkiem posiadaczy tzw. Blue Badge).
  • Zabrania się zatrzymywania przy budynku szkolnym.
  • Zabrania się zatrzymywania na przejściu dla pieszych.
 6. Usprawiedliwiania spóźnienia lub nieobecności dziecka osobiście, w formie pisemnej lub SMS-em (3 nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu wiążą się ze skreśleniem dziecka z listy uczniów).
 7. Zapoznawania się z podawanymi komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco. Informacje te są zamieszczane na szkolnej stronie internetowej, Facebooku szkoły, rozdawane są w formie listu lub wysyłane SMS-owo / mailowo przez nauczycieli.
 8. Zachowania ciszy w czasie szkolnych Akademii.
 9. Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce i wspierania przy odrabianiu prac domowych.
 10. Pomagania (w miarę możliwości) w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych oraz akcji charytatywnych.
 11. Pokrywania opłat za szkody materialne wyrządzone przez dziecko. W przypadku zgubienia lub zniszczenia mienia Szkoły lub szkoły Tautons College, koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia. W przypadku, jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców (w klasie/ Szkole).
 12. Odkupienia lub zastąpienia zagubionej książki z biblioteki.
 13. Pisemnego poinformowania nauczyciela o zgodzie na samodzielne (lub pod opieką innego dorosłego) powroty dziecka do domu po szkole.
 14. Sprawdzanie torby szkolnej dzieci, gdyż czasem bardzo ważne wiadomości kierowane do konkretnego rodzica wysyłane są przez dziecko (szczególnie informacja o zaległościach w opłatach).
 15. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu (datę i czas ustala Zarząd Szkoły).
 16. Powiadomienia Szkoły o zgodzie (lub jej braku) na publikowanie wizerunku swoich dzieci w mediach.
 17. Wypełnienia i przesłania do Administracji Szkoły formularza rezygnacji, w przypadku wycofania dziecka z zajęć.

Rodzicom nie wolno przebywać w budynku szkolnym za wyjątkiem recepcji lub umówionego miejsca na spotkanie z nauczycielem. W takim przypadku rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić się do recepcji Szkoły i wziąć identyfikator

Uczeń musi:

 1. Dokładnie zapoznać się z regulaminem szkolnym i stosować się do wszystkich jego zasad.
 2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.
 3. Brać czynny uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz organizowanych uroczystościach.
 4. Utrzymywać czystość w Szkole (w klasach, na korytarzach, w toaletach) oraz szanować budynek Szkoły.
 5. Przestrzegać poleceń nauczycieli i Zarządu Szkoły.
 6. Traktować z szacunkiem nauczycieli, Zarząd Szkoły oraz wszystkich uczniów w Szkole.
 7. Szanować książki oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły.
 8. Oddawać wypożyczone książki do biblioteki szkolnej w stosownym terminie, regulowanym wytycznymi z biblioteki.
 9. Komunikować się z innymi uczniami i gronem pedagogicznym w języku polskim, aby zapewnić stały, aktywny rozwój języka.
 10. Po zakończonych zajęciach (o ile nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych) opuścić budynek i teren Szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

 

Uczniowi nie wolno:

 1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w Szkole, chyba że ma to miejsce pod opieką rodziców / prawnych opiekunów, po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Zarządu Szkoły.
 2. Jeść i pić podczas lekcji, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych butelek.
 3. Przynosić telefonów komórkowych, gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz innych cennych dla ucznia przedmiotów. Jeżeli dziecko przynosi do Szkoły telefon komórkowy, czyni to na odpowiedzialność swoją i swoich rodziców.
 4. Korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w Szkole. W przypadku używania telefonu lub sprzętu elektronicznego podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom / opiekunom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka.
 5. Używać deskorolek, łyżworolek, skuterów ,hulajnóg, butów z kółkami (ze względu na bezpieczeństwo w Szkole).
 6. Posiadać ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek używek ani być pod ich wpływem. Nie wolno także posiadać wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków i innych ostrych narzędzi.
 7. Stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej / fizycznej wobec innych uczniów czy nauczycieli.
 8. Używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję

Postępowanie dyscyplinarne

Wszystkie skargi dotyczące Szkoły należy zgłaszać do Dyrektora lub Zarządu Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina w Southampton W FORMIE PISEMNEJ

Uczeń będzie karany za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, gdy:

 1. Uniemożliwia nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudniania zdobywanie wiedzy innym uczniom.
 2. Ma lekceważący i arogancki stosunek do nauczycieli i Zarządu Szkoły.
 3. Dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub kogokolwiek na terenie Szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie).
 4. Demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa).
 5. Przynosi na teren Szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze i jakiekolwiek zabronione substancje odurzające).
 6. Dewastuje mienie Szkoły i własności innych osób.
 7. Używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki).

Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:

 • zwrócenie uwagi przez nauczyciela.
 • upomnienie od Dyrekcji Szkoły.
 • wezwanie na rozmowę do Szkoły rodziców lub opiekunów prawnych.
 • zawieszenie w czynnościach ucznia aż do odwołania sankcji z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia.
 • w wyjątkowych przypadkach wspólną decyzją Zarządu, usunięcie ze Szkoły w trybie natychmiastowym.

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:

 1. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
 2. Ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych.
 3. Wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz Szkoły i środowiska.
 4. Bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych oraz gdy reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

RODZAJE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Pochwała od wychowawcy na forum klasy.
 2. Pochwała od Dyrekcji Szkoły podczas uroczystości szkolnych.
 3. List pochwalny do rodziców.
 4. Dyplom i nagrody rzeczowe np. w postaci książki.

Rules

 1. School fees must be paid in advance, by the transfer onto school’s bank account. Each family has a unique reference number that ought to be used as the transfer’s title.
 2. School fees must be paid promptly and accordingly to the fees calendar.
 3. A single payment of £10 should be paid into School Fund by the end of September.
 4. Students’ books will be available for sale at school in September.
 5. Should any Family fails on paying school fees on time presented in fees calendar, they will be charged with additional fee of £10 per semester. Delays in payments longer than two weeks will result in expelling child/children from school.
 6. Should any Family fails on repaying all the fees required by the end of the school year, their child/ children will not receive an end of year certificate. Child/children may continue their education in the following year only when all the missed payments have been settled.
 7. On a failure to keep up with the school payments a written application with reasons to the failure and proposal of repayments date will be needed. The School Board will then decide on approval or rejection of the application.
 8. Trips to the theatre are paid separately.
 9. Afterschool clubs organised by School are free of charge.
 10. In case of any additional costs, School might charge a Family with an extra fee. Those will be discussed with parents/guardians in advance.

Parents / guardians are responsible for updating their home address, email address and phone number. For safety reasons School asks for two contact numbers.

Each family with a child/children in our school has to:

 1. Pay all the school fees promptly (check Fees).
 2. Bring children to school and collect them on time (8:55 drop off, 12:00 pick up).
 3. Be responsible for child’s safety before the lessons start.
 4. Look out for the children around the school car park.
 5. Driver carefully around school grounds, especially during the drop off and pick up time.
  • Parking on the disabled spaces is not allowed (except for the Blue Badge holders).
  • Stopping in front of the school building is not allowed.
  • Stopping on the zebra crossing is not allowed.
 6. Explain All the late arrivals and absences to the child’s teacher, either by letter / email / text or in person (3 consecutive, unexplained absences will result in expelling child from school).
 7. Be up to date with All the school information. Those will be found on school’s website and Facebook or sent to the parents via post, text or email.
 8. Remain quiet during school Academies and Head Teacher appeals.
 9. Check their child/ children progress systematically and support their learning at home.
 10. Help (where possible) with organizing school Academies and charity events.
 11. Bear the cost off all damage caused to School or School’s property by their child / children. That applies to both Polish School and Tautons College properties. Should the guilty party has not been found, all the costs will be spread evenly between all the parents in the class/school.
 12. Replace lost library books.
 13. Inform the teacher in writing if their child / children are to go home unsupervised or with a different adult.
 14. Check children’s bags regularly, as very important information might be sent through them (eg. late payments notifications).
 15. Take an active part in the Annual General Meeting (with the date being chosen by the School Board).
 16. Give written permission or disapproval to publish their child / children photos on the school’s website or Facebook.
 17. Complete and send to the School Admin a resignation form should they child be withdrawn from school.

Parents are not allowed to be in the School during the lessons, unless they stay in Reception or have an appointment with the teacher/Head Teacher in which case they must register in visitors book and pick up a visitors tag.a

Pupil has to:

 1. Be familiar with the school rules and obey them.
 2. Attend lessons punctually and regularly.
 3. Take an active part in class’ and school’s life.
 4. Keep the school clean and tidy (in the class, on the corridor and in the toilets).
 5. Listen and follow instructions from teachers and School Board.
 6. Respect the teachers, School Board and all the children at school.
 7. Take care of books and other resources that are a part of the school’s property.
 8. Return all the books to the library on time.
 9. Speak Polish when communicating with other pupils and teachers to provide constant progress of the native language.
 10. Leave the school grounds after the lessons, unless taking part in the afterschool club.

 

Pupils must not:

 1. Leave the school grounds during the lessons, unless that has been authorised by the class teacher or School Board, in which case, pupil has to be assist by the parent/ guardian.
 2. Eat and drink during the lessons, unless it’s water in a plastic, sealed bottle.
 3. Bring mobile phones, game consoles, electronic devices or any other precious items to school. Should any of the above items has been brought to school, school does not take any responsibilities for them.
 4. Use mobile phone or any other electronic devices during the lessons. Should they do so, teacher has right to confiscate the device and return it to the parents/ guardians after the lessons.
 5. Use skating boards, roller blades, scooters or heelys shoes.
 6. Bring to school or use alcohol, tobacco, drugs or any other psychoactive substances. Knives and sharp tools are also not allowed.
 7. Use any form of violence (physical and / or verbal) against other pupils or school employees.
 8. Use aggressive language, offend others or put pressure on them.

Disciplinary proceedings

All of the complaints concerning the School should be forwarded to the School Board in writing.

Pupil will be punished for breaking the School Rulus when:

 1. Disturbs the lessons and obstructs other children’s learning.
 2. Has a disrespectful and arrogant attitude towards the teachers and School Board.
 3. Is physically or verbally aggressive towards teachers, other pupils or anyone else within the school grounds (bullying, imposing, isolating).
 4. Demoralizes other pupils (setting wrong role models, persuading to negative attitude, using or persuading to use aggressive language).
 5. Brings dangerous objects and forbidden substances to School (tobacco, alcohol, drugs, other psychoactive substances).
 6. Devastates School’s or other people’s property.
 7. Uses mobile phone or any other disturbing electronic devices during the lessons (game consoles, tablets, toys).

Breaking the School Rules will result in:

 • verbal warning from the teacher.
 • verbal warning from the Head Teacher.
 • calling on parents / guardians for meeting with the Head Teacher.
 • suspending in pupil’s rights untill withdrawal of all the sanctions, with the responsibility of catching up on all the learning done during the missed lessons.
 • In the very rare events of a constant unacceptable behaviour, School Board might decide on expelling child from the School.

Pupil might be awarded when:

 1. Exceeds in their learning and presents an exceptional behaviour.
 2. Achieves 100% of school attendance.
 3. Works above and beyond for School and Polish Community.
 4. Represents the school in competitions and outside events organised by Polish Community.

Types of awards:

 1. A verbal praise from the teacher in front of the class.
 2. A verbal praise from the Head Teacher in front of the whole school.
 3. A congratulatory letter for the parents / guardians.
 4. A diploma and a material prize, eg. Book.

Zajęcia pozalekcyjne - Odwołane
ze względu na COVID-19

Wszystkie chętne dzieci z klas 0 – 5 zapraszamy na zajęcia plastyczne. W przeszłosci zajęcia te cieszyły się ogromna popularnoscia i miło jest nam ogłosic, ze zostaja wznowione od tego roku szkolnego.

Prowadzący: Marta Romanowska
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:15

powstało z myślą o wszystkich uczniach, których pasjonuje śpiew, gra na pianinie, czy też artystyczna aktywność ruchowa (muzyczna interpretacja utworów, rytmika). Celem naszych zajęć umuzykalniających jest wspomaganie rozwoju talentu i pasji artystycznych dzieci i młodzieży tak, aby mogły kształcić i wzbogacać swoją osobowość, wiedzę i umiejętności – spełniać swoje marzenia! Uczniowie należący do kółka występują podczas licznych uroczystości szkolnych i lokalnych, a także stawiają swoje pierwsze kroki w konkursach ogólnokrajowych. Ważną rolą lekcji muzycznych jest promocja polskiej kultury narodowej, dlatego też program zajęć umuzykalniających oparty będzie na polskich piosenkach patriotycznych, popularnych i ludowych oraz polskich tańcach narodowych.

Prowadzący: Beata Sobczyk i Natalia Matkowska
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:45

Zajęcia mają na celu opanowanie podstaw języka hiszpańskiego. Liczba miejsc ograniczona.

Lekcje będą odbywać się według poniższego grafiku:

 • 8:10 – 8:45 dzieci
 • 9:15 – 10:15 rodzice
 • 11:00 – 12:00 rodzice
 • 12:15 – 13:15 dzieci


Prowadzący: Maria Martinez

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia z piłki nożnej. Zajęcia są prowadzone przez wyszkolonych trenerów piłki nożnej z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy zajęcia dla początkujących i zawaansowanych graczy.

Prowadzący: Jacek Skrzyniarz i Jacek Cholewicki
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:45

Aktualnie na zajęcia uczęszcza od 12 do 20 uczniów naszej szkoły. Podczas zajęć staramy się wprowadzać nawyki aktywnego wypoczynku, angażując nie tylko dzieci, ale również i rodziców. Razem z rodzicami, którzy aktywnie zaangażowali się w zajęcia, pragniemy naszym uczniom pokazać choć trochę zasad panujących w Polskich Szkołach podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć SKS. Razem dbajmy o czynny wypoczynek naszych pociech!

Prowadzący: Darek Szwajkowski
Zajęcia odbywają się od 12:15 do 13:15

W bieżącym roku szkolnym chcielibyśmy zaproponować młodszym uczniom (klasy 0-3) zajęcia umuzykalniające (rytmika). Program zajęć oparty będzie na polskich popularnych i ludowych piosenkach dla dzieci oraz tańcach narodowych. Celem lekcji umuzykalniających jest rozwijanie u dzieci pamięci muzycznej, poczucia rytmu, wyobraźni i kreatywności a także kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Zapoznanie się z repertuarem najbardziej znanych od wielu pokoleń polskich piosenek dziecięcych jest ważnym elementem w edukacji muzyczno-kulturalnej dzieci – uczniów Polskiej Szkoły.